Специализирани обучения

 

Създаване на системи за развитие на човешките ресурси

1. Име на проекта и клиента:

Създаване на системи за развитие на човешките ресурси

 

2. Брой – видове обучения и описание на целева та група

 

3. Нашият подход


Във връзка с одобрения проект по програма на МТСП и ФАР BG 2006/018-343.10.01-1.10 "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта", ЗАЕДНО и Янтар 21 работиха съвместно по дейност "Създаване на системи за развитие на човешките ресурси".

Действията по проекта включваха създаване на система за развитие на човешките ресурси в „Янтар 21”, която включва:

  • разработване на стратегия за развитие на човешките ресурси;
  • разработване на механизми за развитие на адаптивността на предприятието и прилагане на гъвкава организация на труда на основата на развитие на човешкия ресурс.

 

ЗАЕДНО направи двудневна работна среща с ключовите служители на ЯНТАР 21 за формулиране на мисията и визията и поставянето на краткосрочни и дългосрочни цели за реализацията.

 

Докладът за стратегията за развитие на човешките ресурси включваше: необходимост от разработване на стратегията; анализ на човешките ресурси в организацията; стратегически и оперативни цели и задачи, визия и принципи, основни дейности за реализиране на стратегията; прилагане и отчитане на изпълнението на стратегията - фактори за успех, актуализация, индикатори за успех; и др.

 

 

Други проекти за стратегическо управление на човешките ресурси на ЗАЕДНО са:

 

Пример за това е работата ни с Агрополихим по темата „Необходимостта от стратегически мениджмънт на човешките ресурси в "Агрополихим"АД" Автор е Драгомира Шулева, Научен ръководител: Троелс Троелсен, Copenhagen Business School .Казусът е публикуван в "BG0008.01 Програма за обучение по мениджмънт", реализирана в консорциум: Bocconi University, Copenhagen Business School, London Business School, KPMG България, 2002г (линк)

 

ЗАЕДНО притежава значителен опит в разработването на учебни казуси по Управление и развитие на човешките ресурси, затова ако искате да популяризирате дейността като добра практика в УРЧР можете да се обърнете към нас.

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design